На 20-ти юли 2021 г. Ректорът на Технически университет – София проф. дн инж. Иван Кралов и Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ г-н Иван Попов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект BG05M2OP001-2.016-0008 “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”. Проектът обединява 4 университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски организации, и има за цел постигането на  качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията. Цели се значителен скок в привлекателността и международната конкурентоспособност на инженерното образование у нас чрез внедряване на иновативни педагогически и дидактични методи, средства и актуално съдържание. Проектът ще се реализира на територията на Република България и държавите-членки на Европейския съюз и включва участието на асоциирани партньори – чуждестранни университети за насърчаване на международната активност в образователния процес и на разпознаваемостта на нашите университети.