ПРОЕКТЪТ Е насочен КЪМ шест професионални НАПРАВЛЕНИЯ

4.6

Информатика и компютърни науки

5.1

Машинно инженерство

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

5.4

Енергетика

5.6

Материали и материалознание

5.13

Общо инженерство

Основни цели

Основната цел на проектното предложение на ТУ-София и партньори (4 университета, 3 асоциирани партньора и 2 работодателски организации), е качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията. Цели се значителен скок в привлекателността и международната конкурентноспособност на инженерното образование у нас чрез внедряване на иновативни педагогически и дидактични методи, средства и актуално съдържание.

Специфични цели

Проектът ще се реализира на територията на Република България и държавите-членки на Европейския съюз и включва участието на асоциирани партньори – чуждестранни университети за насърчаване на международната активност в образователния процес и на разпознаваемостта на нашите университети

Модернизация

Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес на ТУ-София и партньори

Професионално развитие

Професионално развитие на преподавателите и подобряване на техните умения в иновативни образователни технологии, иновативни дидактични методи и средства, проблемно ориентиран и казусно базиран обучителен процес

Интернационализация

Интернационализация на ТУ-София и партньори чрез участие в международни образователни и изследователски мрежи

Насърчаване

Насърчаване на ново поколение преподаватели, учени и студенти, способни да си сътрудничат и работят в рамките на различни университети, на различни езици и локации в България и ЕС

Професионално ориентиране

Професионално ориентиране на студентите чрез споделени кариерни центрове на участващите висши училища и чрез организиране и провеждане на кариерни борси и други съвместни събития между кариерните центрове на висшите училища и работодателите

проследяване на реализацията

Осигуряване на механизми за проследяване на реализацията на завършилите студенти през първата година след дипломирането и в прогрес

Предизвикателства

Демографска криза

Намаляване на броя на кандидат-студентите поради демографската криза в страната и силна конкуренция от университети в страната и чужбина

Понижено търсене

Недостатъчно търсене от кандидатстудентите на образователни услуги в областта на техническите и природните науки

Занижена подготовка

Занижена входяща и изходяща подготовка на студентите поради проблеми в средното  и висшето образование

Недостатъчно финансиране

Недостатъчно финансиране и ограничени възможности за формиране на собствени приходи

Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели

Очаквани резултати

В съответствие с действащите критерии, участващи при формирането на коефициента в рейтинговата система по направленията, обхванати от проекта, се очаква да бъде постигнато положително въздействие върху редица индикатори

Програмна акредитация

Въздействия от интензивни и поддържащи чуждоезикови обучения и обучения за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения

Учебен процес

Подобряване чрез увеличаване на бакалавърските специалности, чуждоезиково обучение по съвместни програми с чуждестранни партньори, международна мобилност

Учебна среда

Подобряване чрез използване на споделени ресурси (преподаватели, информация, учебни програми, учебно съдържание, лаборатории/оборудвани зали, материални и финансови потоци)

Удовлетвореност от учебния процес

Базира се на влиянието върху двата параметъра „начин на преподаване“ и „начин на оценяване“

Теоретична и езикова подготовка

Повишените дигитални умения и езикова подготовка на преподавателите ще въздействат върху удовлетвореността от теоретичната подготовка и актуалността на преподавания материал

Практическа подготовка

Новите средства за преподаване като виртуална лаборатория, добавена реалност и учебни материали на чужд език ще повишат качеството на практическото обучение

Съвместни програми с чуждестранни висши училища

Увеличеният брой ще повлияе не само върху броя на студентите и качество на обучението, а и върху още един показател – повишаване престижа на професионалните направления сред студенти, работодатели и преподаватели

Преподаване

Уменията за дигитализация на учебния процес и прилагането на ИКТ технологии ще повишат сетивното възприемане на учебния материал

Оценяване

Електронните способи за оценяване в реално време в присъствена или отдалечена форма ще повишават обективността в оценката и реализиране на т. нар. скрити познания от страна на студентите

Интензивност на обучението

Възможността за допълнителна самоподготовка при технологично обезпечаване с учебни материали следва да повиши удовлетвореността на студентите

Чуждестранни студенти

На база на въздействието от разработването на чуждоезикови учебни планове, интензифицирането на международните партньорства и въвеждането на дигитално съдържание, се очаква увеличаване на броя на чуждестранните студенти

Подобряване реализацията на пазара на труда

Подобряване реализацията на пазара на труда и регионалната значимост чрез разработката на компетентности модели и запълването на празнината от нов тип специалисти, обучени да посрещнат новите предизвикателства

Постигнатите резултати ще бъдат мултиплицирани между всички участващи висши училища. Съвместно разработените учебни програми ще бъдат внедрени във всички български партньори при цялостно споделяне на ресурсите (преподаватели, материални, финансови, учебни програми, учебно съдържание, виртуални зали). За всяка от програмите е предвидено споделено разработване на учебни дисциплини, които са конкретно описани във всяка дейност. Предвижда се споделяне на 104 преподаватели от всички участващи университети, които ще преподават на студентите по новите програми. Ще се създадат виртуални зали за дистанционно обучение с платформа за обмен на дигитално образователно съдържание, виртуални лаборатории за интерактивно провеждане на експерименти, виртуална библиотека с образователно съдържание, електронни ресурси за обучение.