Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение,
финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за усъвършенстване на езиковите Ви компетенции по английски език.

За обучението могат да кандидатстват преподаватели от Технически университет – София, заемащи академична длъжност в някое от следните професионални направления: 4.6. Информатика и компютърни науки, 5.1. Машинно инженерство, 5.4. Енергетика, 5.13. Общо инженерство или водещи дисциплини по учебни планове от тези направления.

Начин на провеждане: два пъти в седмицата по 3 уч. часа с общ хорариум 160 учебни часа. Начало на курса: 01.12.2022 г.

Място на провеждане: online

Документи за кандидатстване: европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, анкета за самооценка на езиковите компетенции

Срок за подаване на документи: 15.11.2022 г.

Документи се подават по електронен път ТУК

За допълнителна информация: modernization@tu-sofia.bg