На 20.10.2021 г., от 14:00 часа в БИЦ при ТУ-София в YouTube канала на ТУ – София на живо се излъчи информационна среща по проект BG05M2OP001-2.016-0008 “ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХническия университет – София и Партньори (ИННОТЕХ ПРО)”.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В информационната среща участват ректорът на ТУ – София – проф. дн инж. Иван Кралов, проф. д-р Георги Венков – зам.-ректор на ТУ – София , проф. дн инж. Георги Тодоров – председател на ОС на ТУ-София, доц. д-р инж. Росен Радонов – зам.-ректор на ТУ – София, доц. д-р инж. Елица Гиева, както и ректорите на партньорските университети – Технически университет – Габрово, Русенски университет „Ангел Кънчев“, химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван рилски“, Сдружение „Българска стопанска камара – Съюз на българския бизнес“, Асоциация на индустриалния капитал в България.

Основната цел на проекта, е качествено висше образование и съответствие с пазара на труда, чрез въвеждане на компетентностни модели, интердисциплинарен подход в обучението и прилагане на дигитална трансформация във всички сфери на образованието, науката и изследванията.

Източник: ТУ-СОФИЯ