Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме възможност за участие в мобилност с цел преподаване и обмяна на […]
Днес, 22.03.2022 г. бе официално подписано споразумение за сътрудничество между Техническия университет – София и Бош Инженеринг […]
Уважаеми колеги, На Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО за усъвършенстване […]
Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие […]
Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие […]
Обучение на преподаватели, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за придобиване на умения за създаване на виртуални среди […]
Обучение на преподаватели, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за придобиване на умения за работа с Moodle-базирана среда […]
Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие […]
Проектът ИННОТЕХ ПРО вече разполага с първата работна версия на moodle-базираната платформа за отдалечено електронно обучение, достъпна […]
На 20.10.2021 г., от 14:00 часа в БИЦ при ТУ-София в YouTube канала на ТУ – София […]