Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейността обхваща пет основни дейности, които биха дали старт за бъдещи дигитални и иновативни форми за кариерно ориентиране на студентите

Кариерно консултиране и ориентиране на студенти

Предвижда се създаването на безплатни и достъпни онлайн обучителни ресурси, с помощта на които студентите ще имат възможността да структурират важната за тях информация в процеса на търсене на работа и стаж, изграждането на нови умения и участието им в онлайн форуми и срещи.

Създаване на мрежи от кариерни центрове в партниращите български висши училища

АИКБ и студентите ще са основните партньори на висшите училища за осъществяване на мрежата, тъй като от едната страна ще са предлагащите работа, а от другата – търсещите работа. Чрез създаване на мрежи от кариерни центрове с изключителна бързина, точност и коректност студентите ще имат възможността в реално време да получат навременна информация по въпроси, касаещи тяхното професионално развитие. Те ще имат възможността чрез развиване на техните дигитални и бизнес умения да получават подходящата за тях информация и успешно да стартират кариерата си в индустрията в цялата страна.


За създаване на мрежи от кариерни центрове в партниращите български висши училища се предвижда:

– Създаване на комуникация чрез мобилни приложения за популярни мобилни платформи.

– Анализ и интерпретация на натрупаните данни в платформата.

– Разработване на собствена платформа за обслужване на центрове за кариерно развитие за нуждите на проекта.

Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност

Идеята е студентите чрез придобитите знания и умения да могат да участват по-активно в университетския живот, да се използват техните дигитални и креативни умения, за да взимат активно участие в различни научно-изследователски проекти, конференции, семинари и др. Студентите е необходимо да имат по-чест и пряк контакт с преподавателите и то не само по време на техните занятия, но и чрез подобни допълнителни извън аудиторни занимания. Това ще ги насърчи да развиват потенциала си в научна среда.

За създаване на студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност се предвижда:

– Създаване на „Иновационен хъб за студенти“, който да насърчава студентите за участие в научно-изследователски разработки на иновативни проекти с цел развитие на техните предприемачески умения и дигитална креативност. Студентският хъб ще се ангажира с насърчаване на студентите в областта на научно, методическо и техническо подпомагане за иновативни и креативни разработки.

– ТУ-Габрово предвижда да организира един квалификационен обучаващ модул, под егидата на КФКРОС (Консултативен Форум за Кариерно Развитие и Ориентиране на Студентите).

– ХТМУ и МГУ ще проведат обучителни семинари по предприемачество, а РУ ще разкрие студентски клуб за обучение.

– АИКБ предвижда да организира студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност по един във всяко едно от партниращите си ВУ.

Дейности за развитие на меки умения, за разработване на лични професионални планове за реализация, за придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа

Организиране на презентационни събития, състезания, интервюта, дискусии и др. за осъществяване на връзка между студенти работодатели. Предвижда се да се провеждат събеседвания и дискусии между студентите и работодателската организация АИКБ за предстоящите им планове при започване на работа. АИКБ в качеството си на представител на работодателите предвижда да представи условията на работа и организация на работните процеси в предприятията си. По време на тези събития ще се представят и новите технологични решения в съответната област. Предвижда се студентите да се запознаят с начина на провеждане на различни интервюта за започване на работа с работодателски организации, както и за подготвяне на мотивационни писма, свързани с конкретната позиция, която студентът желае да кандидатства.

За развитие на меки умения, с цел придобиване на граждански и обществени компетентности, за търсене на работа и др.

– Предвиждат се съвместни дейности с партниращите ВУ и АИКБ за проследяване реализацията

– на завършилите студенти.

– ХТМУ предвижда да проведе презентационен форум „Образование, наука и бизнес“;

– РУ ще насочи усилия в интерактивни обучения под формата на дискусии и интервюта, които ще

– се извършат от работодатели и експерти по кариерно ориентиране.

– Представители на работодателите ще изнесат презентации и кратки образователни лекции по

– актуални специалности и ще представят условията на работа и организация на работните

– процеси в предприятията си. По време на тези събития ще се представят и новите технологични

– решения в съответната област.


Дейности за изходяща мобилност на студенти, докторанти, постдокторанти, специализанти, млади учени, изследователи и учени, в т.ч. мобилност за обучение и мобилност за научноизследователска дейност

Целта на изходящата мобилност е да се изградят стабилни партньорства между асоциираните университети, участващи в проекта чрез краткосрочни специализации и обучения на студенти от професионалните направления, които ще се осъвременяват и дигитализират. Предвижда се да се насочат усилия в насърчаване на иновациите и конкурентоспособността чрез участие на млади учени и изследователи в мобилност за научно-изследователска дейност.

Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели