Професионално развитие на преподавателите

В условията на съвременната глобализация съществена част от специализираната образователна литература, както и актуалните научни изследвания от областите на професионалните направления, обхванати от настоящото проектно предложение, се публикуват и индексират от чуждоезични издания. Това налага непрекъснато поддържане и повишаване на квалификацията на преподавателския и научно-изследователския състав по отношение на езиковите компетенции в областта на специализираната терминология, най-вече отчитайки интензивното развитие и въведението на иновации в областите 4.6 Информатика и компютърни науки, 5.1 Машинно инженерство, 5.4 Енергетика, 5.6 Материалознание и 5.13 Общо инженерство. Непрекъснатото усъвършенстване на преподавателския състав не само в конкретните професионални области, но и по отношение на чуждоезиковите умения е от съществена важност за поддържане на високото ниво на образователния процес, осъществяван от висшите учебни заведения.

През последните години в световен мащаб се наблюдава тенденция към понижаване на интереса у младите хора по отношение на специалности и професии в областта на точните науки. Един от идентифицираните проблеми е свързан с непрекъснато нарастване на дигитализацията в ежедневието, като характерно за нея е леснодостъпния способ на предаване на информация сред широка аудитория. От своя страна обучението в точните науки, в това число и инженерните специалности притежава донякъде консервативен характер, обоснован от спецификите на изучаваните материи. Различните темпове и най-вече различните посоки, в които се развиват двете направления водят до все по-големи затруднения, свързани с предаването както на явните, така и на скритите познания от преподавателите във висшите училища към обучаващите се млади бъдещи специалисти. Това обуславя необходимостта от модернизиране на методите, използвани в образователния процес, чрез разширяване на приложенията на ИКТ-базираните иновационни технологии. Провеждането на обучения на преподавателите за придобиване и усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, ще спомогне за пълноценното реализиране на тези подходи.


Чуждоезикови обучения

Обучението на преподаватели в България, насочено към придобиване и усъвършенстване на чуждоезикови умения, включително и в областта на професионалната терминология, е важна цел, част от общата мисия на проектното предложение, посветена на модернизацията на учебния процес, повишаване на неговото качество и създаване на трайни компетенции. В този контекст и в условията на интернационализация на образованието и постигането на максималната му съвместимост с европейските системи за висше образование, съответно и заемането на достойно място в Европейското пространство за висше образование, повишаването на езиковите компетенции се явява ключов фактор. Като допълнителен положителен ефект, свързан с повишаването на квалификацията на преподавателите, подобрената чуждоезикова подготовка ще доведе и до осъществяване на по-интензивен научен обмен с чуждестранни висши учебни заведения.През последните години в световен мащаб се наблюдава тенденция към понижаване на интереса у младите хора по отношение на специалности и професии в областта на точните науки. Един от идентифицираните проблеми е свързан с непрекъснато нарастване на дигитализацията в ежедневието, като характерно за нея е леснодостъпния способ на предаване на информация сред широка аудитория. От своя страна обучението в точните науки, в това число и инженерните специалности притежава донякъде консервативен характер, обоснован от спецификите на изучаваните материи. Различните темпове и най-вече различните посоки, в които се развиват двете направления водят до все по-големи затруднения, свързани с предаването както на явните, така и на скритите познания от преподавателите във висшите училища към обучаващите се млади бъдещи специалисти. Това обуславя необходимостта от модернизиране на методите, използвани в образователния процес, чрез разширяване на приложенията на ИКТ-базираните иновационни технологии. Провеждането на обучения на преподавателите за придобиване и усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии, ще спомогне за пълноценното реализиране на тези подходи.

Продължителност на обучението

Според своята продължителност се предвиждат два типа чуждоезикови обучения: интензивни с продължителност от 24 часа и продължаващи със срок на обучение от 80 или 160 часа. Интензивните чуждоезикови обучения ще бъдат насочени към целево усвояване на специфична терминология от конкретните професионални направления. При продължаващите обучения ще се цели изграждането на трайни езикови компетенции, обвързани със специфичните нужди и цели на образователните дейности във висшите учебни заведения.

ИКТ обучения

Модернизацията на образователна система е съществен фактор, имащ пряко отношение към постигането на иновативното развитие на съвременното европейско общество. Основната цел е достигане на високо ниво и качество на висшето образование чрез прилагане на актуални методически, дидактически и компетентностни подходи. Едно от основните средства, които намират приложение в модернизацията на образователната система, е интегрирането и използването на информационни и комуникационни технологии. Това от своя страна позволява преодоляването и на някои съществени проблеми, свързани с динамиката на днешното общество, като същевременно осигурява и допълнителни предимства както за преподавателите, така и за студентите. Бързите темпове, с които се развиват дигиталните технологии и дигиталното общество като цяло, налагат необходимост от непрекъснато обучение и усъвършенстване на уменията за използване и адекватно прилагане на многообразни дигитални инструменти както от технологична гледна точка, така и от гледна точка на възможностите за ефективно обработване на информация. В този контекст, заложената цел на предвидените обучения – Придобиване и усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ базирани иновационни образователни технологии, ще доведе до реализирането на професионалното развитие на преподавателите, подобряването на техните умения и въвеждането на иновационни образователни технологии в професионалните направления обект на настоящото проектно предложение.

Продължителност на обучението

Според своята продължителност се предвиждат два типа обучения на преподавателите за придобиване и усъвършенстване на дигитални умения, включително използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии: интензивни с продължителност от 24 часа и продължаващи със срок на обучение от 80 или 160 часа. Интензивните обучения ще бъдат насочени към целево усвояване на специфични дигитални умения, свързани най-вече с конкретни среди и дигитални медии. Продължаващите обучения ще са посветени на придобиване на устойчиви дигитални умения, свързани със създаване на електронно учебно съдържание, използване на електронни платформи, внедряване на комуникационни и облачни технологии в обучението, прилагане на дигитализацията в дидактически и компетентностни подходи.

Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели