Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес

Дейността е насочена към внедряване на дигитално образователно съдържание, включващо мултимедийни и конвенционални дигитални образователни ресурси. Това се постига чрез изграждане на собствена модулно скалируема софтуерна сървърна платформа за нуждите на образователния процес, базирана на мощна хардуерна сървърна платформа, получена чрез надграждане на вече съществуваща такава в ТУ-София. За постигане на целта ще бъде внедрен новопридобит системен облачен софтуер.

Ще бъдат изградени: дигитална среда за създаване наново дигитално съдържание, дигитална среда за електронно сътрудничество, възможности за комуникация чрез мобилни приложения за мобилни платформи. Ще бъде направен анализ и интерпретация на натрупаните данни в платформата.

За изграждането на тези дигитални ресурси е предвидено изграждането и интегрирането на дигитална среда за изготвяне на дигитално съдържание – за целта на преподавателите, изготвящи подобно съдържание ще бъдат осигурени компютърни конфигурации и необходимото програмно осигуряване.

Ще бъде осигурено и едно работно място за монтаж и обработка на дигитални видео и аудио образователни материали. За целите на виртуалните зали и групови занимания се предвижда използването на софтуерни сървъри, в които да се създават “стаи” за груповите занимания.

Виртуалните зали ще имат дъски и ще се споделя съдържание, включително 3D модели, които да позволят по-добро изследване например на машина, модел, сглобена единица. Предвижда се да се направи тестово внедряване на виртуални зали и виртуални лаборатории за някои от дисциплините, които да използват виртуална реалност, чрез които ще може да се изследва дали използването на виртуална реалност води до подобряване на резултатите от учебния процес и ако да в бъдеще да се предвиди включване на повече учебен материал, използващ виртуална реалност. Виртуалната реалност ще позволи по-реалистично представяне на материала и особено на упражнения във виртуална лаборатория, по-добро възприемане на околната среда / симулираната ситуация и взаимодействие по естествен начин с виртуалната среда и обектите в нея.

Дейността обхваща прилагането на разработеното в рамките на дейност 14 дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в обучението по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми и включва: създаване на виртуален университет с онлайн учебни материали, с възможност за моделиране на образователни курсове и среда за онлайн комуникация и сътрудничество, с възможност за аудио и видео конференции и групова онлайн работа на студенти за целите на образователния процес; създаване на виртуална лаборатория; създаване на виртуални учебни зали; създаване на виртуална библиотека с образователно съдържание на разработените нови учебни програми с дигитално съдържание, вкл. за дистанционно обучение.

Спектърът на режимите на обучение във виртуалното образование включва курсове, базирани на хипертекст, видео, аудио, тримерни модели, анимации и интерактивни симулации, електронна поща и видеоконференции.

Разработените дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии ще се приложат в обучението по учебни дисциплини от новите учебни програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение.

Доставка на софтуер и/или ИКТ оборудване за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание и програми и внедряването на облачни технологии в образователния процес

В ТУ – София има наличен изчислителен ресурс, които е значителен, но не е достатъчен за реализиране на собствени облачни технологии в образователния процес. Поради тази причина към дадения момент една част от облачните услуги, използвани в ТУ-София, се осигуряват от външни компании. За целите на проекта, обаче, този подход не е приложим, поради спецификата на предвидените дейности, което прави невъзможно осигуряването на цялата желана функционалност на работните процеси и създаването и съхранението на дигитално учебно съдържание и съпътстващата го цифрова документация. Както софтуерното осигуряване и така и хардуерните му възможности имат нужда не просто от значително подобрение, но и от концептуално усъвършенстване. За създаване на подходяща частна облачна структура е необходимо той да бъде надграден с допълнителни изчислителни модули, модули за съхранение, които да бъдат интегрирани в нова, по-съвършена облачна платформа. По този начин ще се удовлетворят нуждите на дигиталните образователни изисквания на ТУ – София и партньорите му по проекта за прилагане на дигитално образователно съдържание и електронни ресурси, и чрез използване на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми. В рамките на дейността се планира създаване и внедряване на система за дигитализиране на учебната документация само за нуждите на ТУ-София, която ще способства за систематизиране на процесите по създаване на дигитално образователно съдържание, подобряване на контрола върху учебните процеси по дигитално модернизираните специалности, на възможностите за неговото планиране и организиране. Повишава се и вероятността за по-висока удовлетвореност на студентите и работодателите от качеството на учебния процес и на преподавания учебен материал.

За да стане възможна тази дигитализация освен сървърен хардуер са необходими също и апаратни и програмни средства, с които да стане възможно генерирането на модернизираното дигитално съдържание. Затова са предвидени и мобилни работни места за генериране на дигитално образователно съдържание.

Предвижда се също така изградената облачна платформа да послужи като предпоставка за изпълнението на задачите, свързани с кариерната реализация на работещите студенти и абсолвенти. Поради тази причина тя трябва да отговори на съществуващата необходимост от създаване и внедряване на виртуални кариерни центрове и системи за проследяване на кариерното развитие на завършилите студенти.

Описаните дейности са от съществено значение за издигане престижа и качеството на обучение и довеждането му до съвременно ниво както в ТУ – София така и при партниращите му университети, за да се утвърдят като водещи висши учебни заведения в България и ЕС.

С висока доза сигурност може да се твърди, че това би довело до по-голяма разпознаваемост на тези университети и извън рамките на страната и ЕС. Описаните дейности създават условия за изпълнението на дейности от 8 до 13. Те са от ключова необходимост за успешното внедряване на разработените по проекта учебни програми с дигитално образователно съдържание.

Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели