Разработване на дигитално образователно съдържание и среда

Дейността е свързана със създаване на дигитална среда с възможност за непрекъсната интелектуална стимулация и възможности за електронно дистанционно обучение на база отворен код. Необходими са процедури по избор на доставчик за изграждане, адаптация, персонификация, инсталация и внедряване на облачно базирана платформа за управление на учебно съдържание.

Планираният капацитет трябва да се разпредели пропорционално между потребителите според техните нужди. За целта ще бъде дефинирана йерархия от минимум 4 категории потребители според техните потребности и отговорности – студент, асистент, водещ преподавател и администратор. Изграждането на система за обработка на дигитално мултимедийно образователно съдържание включва осигуряването на необходимите за целта апаратни и програмни средства за създаване, обработка и структуриране/монтаж на мултимедийни образователни ресурси.

Своевременно ще започне концепиране на система за информационно обслужване на процесите по формиране, верифициране и одобряване на дигитално образователно съдържание – от оторизирания за това персонал и на база автоматизирани предварително заложени в системата гъвкави модули за логически контрол; Разработването и публикуване на дигитално образователно съдържание ще се извърши съобразно предложените учебни програми от техните автори и екип, където съществува такъв. Поради голямото си разнообразие, разработваните дигитални образователни ресурси се категоризират най-общо като-видео и аудио дигитални учебни ресурси, мултимедийни и други електронни учебни ресурси.

За подпомагане на дейността на ангажираните с дейността преподаватели по проекта е предвидено да име осигурят преносими платформи за дигитализация на учебно съдържание. Също така ще започне и концепиране на напълно дигитализирана среда за информационно обслужване на процесите по инициализиране, формиране, валидиране и одобряване на учебната документация (учебни програми от катедри и факултети, учебни планове от учебни комисии и академични съвети). Дейностите се осъществяват от оторизирания за това персонал и на база автоматизирани предварително заложени в системата гъвкави модули за управление на работните потоци, времеви графици, нотификация на участниците и създаване на типови “роли” на участниците с пълен контрол на достъпа. Тази дигитална среда ще подобри съществено гъвкавостта и динамизацията на управление на учебните планове и програми в съответствие с потребностите на бизнеса и интересите на обучаемите.

Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели