ДЕЙНОСТИ 1-13

РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СЪВМЕСТНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ С ПАРТНИРАЩИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА С ИЗДАВАНЕ НА ОБЩИ ДИПЛОМИ
Дейност 1: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища, с издаване на общи дипломи – Бакалавърска програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (ПН 4.6 ПН 5.1 ПН 5.2 ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет

Съвместната мултидисциплинарна бакалавърската програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ има за цел подготовката на ново поколение инженери информатици, ориентирано към икономиката на знанието и интелигентните системи и производства (Industry 4.0) от ново поколение. Програмата е основана на солидни теоретични и фундаментални знания в информатиката и компютърните науки, машинното инженерство и дигиталните технологии, базирани на интердисциплинарност и креативна компетентност. Програмата ще завършват инженери-информатици със задълбочена подготовка в областта на фундаменталните математически дисциплини, които създават знания, умения и нагласи за аналитично и логическо мислене, през основите на компютърните науки като компютърни архитектури и системи, езици, среди и средства за програмиране, операционни системи и системи за управление на бази данни, до обобщаващи дисциплини като софтуерни архитектури и технологии, индустриални процеси и технологии, както и задълбочена фундаментална и приложна подготовка с насоченост към съвременните интелигентни технологии и изкуствения интелект, приложението им в различни индустриални и обществени области в перспективата на глобалната, базирана на знания икономика.

Програмата е насочена към въвеждане на профил на компетентност и хибридни дисциплини, изградени на основата на проучване на образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, Франция и др., на анализа на перспективите за наемане на специалисти във вискотехнологичния сектор в България и Европейския съюз, които включват преподаватели от различни области, вкл. от практиката, и същевременно поставят акцент върху интердисциплинарния подход, както следва:

1. Компетентностен профил, пряко насочен към актуалните технологии на информационните процеси, индустриалните интелигентни системи и процеси, дигиталните технологии, методите и технологичните възможности на съвременните интелигентни системи;

Интердисциплинарни компетентности към средствата и технологиите на моделиране, виртуалното инженерство и големите обеми данни;

3. Дисциплини с профил на знанията за управление на инженерните и инженеринговите процеси чрез интелигентни системи в разпределена среда;

4. Знания за развитието и приложенията на невронни мрежи, deep learning, machine learning и елементи на системите с изкуствен интелект;

5. Умения за интегриране на информационните технологии, методите и средствата за обработване на информационни потоци посредством компютърни технологии и индустриални комуникации и мрежи;

6. Знания в областта на софтуерното развитие, индустриалните мрежи и комуникациите;

7. Практически умения в областта на езиците за програмиране, мултимедийни, облачни (Cloud) и WEB технологии. Изброените компетентности дефинират интердисциплинарност на професионалната квалификация и комплекс от знания и умения, изграждайки мост между инженеринговата дейност, която се формира в ПН 5.1 и ПН 5.2 с развитието и приложенията на невронни мрежи, deep learning, machine learning и изкуствен интелект, характерни за ПН 4.6. За изграждане на компетентностния профил е необходимо да се обединят експертизата, научният капацитет и образователният ресурс на ПН 4.6 (ТУ-София), на ПН 5.1, ТУ-София и ТУ-Габрово, ПН 5.2 (ХТМУ) и ПН 5.13 (МГУ). Необходимостта от мултидисциплинарност се предопределя от информационния базис на изгражданата програма, от прилагане на инженеринговите процеси и системните процесни технологии, добре развити в ТУ-София и ТУ-Габрово в ПН 5.1 и в ХТМУ в ПН 5.2, наличието на изследователски капацитет в тези направления, вкл. в областта на експертните системи, невронните мрежи, алгоритмите и др., както и от универсалния характер на приложимост на интелигентните системи в различни области, развити в ПН 5.13 в МГУ. Тези аргументи мотивират избраните участници като един допълващ се мултидисциплинарен екип.


Дейност 2: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища, с издаване на общи дипломи – Магистърска програма „Технологично предприемачество“ (ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет

Съвместната магистърската програма по „Технологично предприемачество“ има за цел подготовката на ново поколение инженери-предприемачи, които съчетават технологична и бизнес култура и са високо квалифицирани в областта на стартирането и управлението на иновативни, технологични предприятия в различните сектори на икономиката с висока добавена стойност. Тя създава връзката между технологичните познания и необходимите бизнес и предприемачески умения. Комбинирането на придобитите в различни области компетентности от бакалавърските степени на обучение със съвременните концепции и модели за стартиране и управление на бизнеса, създава млади специалисти с иновативно мислене и предприемачески дух, които са бъдещите създатели на стартиращи предприятия, инвеститори, работодатели и служители във високотехнологичните предприятия.

Програмата е основана на солидни теоретични, фундаментални знания в инженерните науки, подсилени с дисциплини, които подтикват инженерите към предприемаческа дейност. Програмата завършват специалисти със задълбочена базова подготовка в областта на мениджмънта, в това число иновационен, продуктов, маркетингов,

финансов и стратегически, изцяло ориентиран към предприемаческия тип бизнес. В резултат на обучението студентите получават приложни познания за прилагане на иновативни бизнес модели, развиват своя предприемачески дух, креативно мислене и инициатива. Завършилите магистърската програма могат да работят като: вътрешни предприемачи в предприятия с технологичен предмет на дейност на позиции като изпълнителен директор, ръководител цех/отдел и други длъжности с инициативни задължения и предприемачи със собствен бизнес, в който технологичният процес се надгражда с бизнес умения за успешно развитие на собствена фирма. Програмата е насочена към въвеждане на профил на компетентност и хибридни дисциплини, изградени на основата на проучване на образователните и изследователските програми на водещи европейски университети, на анализа на перспективите за наемане на специалисти във високотехнологичния сектор в България и Европейския съюз, които включват преподаватели от различни области, вкл. от практиката, и същевременно поставят акцент върху интердисциплинарния подход. Завършилите придобиват:

• Знания за нови производствени технологии; нови форми на организация на материално производство; задържане и завладяване на пазари, чрез притежаване на права върху интелектуална собственост; изграждане на партньорски мрежи;

• Умения да стартират технологично базирани производства; да изготвят количествено стойностна оценка на предлаганите продукти;

• Компетентности да търсят информация за нови технологични разработки и нови пазарни възможности; да представят пред заинтересовани лица бизнес оценка на предприетата технологична дейност; да адаптират технико- икономическата дейността на фирмата към променящата се среда; да привличат нови клиенти.

Изброените компетентности дефинират интердисциплинарност на професионалната квалификация и комплекс от знания и умения, изграждайки мост между инженеринговата и предприемаческата дейност, която се формира в ПН

5.13 „Общо инженерство“. За изграждане на компетентностния профил на мултидисциплинарната програма е необходимо да се обединят експертизата, научният капацитет и образователният ресурс на професионално направление 5.13, акредитирано в ТУ – София, МГУ, ХТМУ и РУ. Необходимостта от мултидисциплинарност се предопределя от спецификата на изгражданата програма, налагаща съвместното прилагане на управленски и инженерингови процеси, добре развити в партниращите си университети, наличието на изследователски капацитет в това направление, както и от универсалния характер на приложимост на предприемаческия подход, развити в партниращите университети. Тези аргументи мотивират избраните участници като един допълващ се мултидисциплинарен екип.


Дейност 3: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища, с издаване на общи дипломи – Магистърска програма „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ (ПН 5.4 ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет

Актуалност: Създаването на специалността „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е в отговор на националните и Европейски директиви, относно непрекъснато повишаващите се

изисквания по отношение на използването на енергия, произведена от ВЕИ. Необходимостта от висококвалифицирани кадри в тази област се диктува от динамично развитие на технологиите и системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници. Тя ще осигури кадри с възможност за широкопрофилна реализация, като: предпроектно проучване на потенциала и възможностите за използване на даден възобновяем енергиен източник според локалните специфични особености; проектиране на системи за оползотворяване, съхранение и преобразуване на енергия от възобновяеми енергийни източници; разработване на бизнес планове; разработване на екологични оценки и анализ на влиянието върху околната среда.

Обосновка за избор на партньор: Мултидисциплинарният характер на програма по „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ се осигурява от обединението на научния и образователен капацитет на преподаватели – експерти в областта на енергопреобразуващите технологии за оползотворяване на различни видове възобновяема енергия (ВЕ), съхранение на енергия, моделиране и числено симулиране на процеси. Програмата ще бъде разработена от колектив, включващ компетентни преподаватели – експерти от ЕМФ при ТУ-София и ХТМУ в областта на топлинните и електрически слънчеви системи, ветроенергийни системи и ВЕЦ, технологии за оползотворяване на енергията на околната среда и геотермална енергия, водородните технологии и горивни клетки, системи за акумулиране на енергия, екологичните биотехнологии, електротехническата част на системите за ВЕ, изчислителната хидродинамика и топлообмен. За обучението ще бъде използвана материалната база на двата университета, която включва:

– съвременни лабораторни стендове за топлинни слънчеви инсталации, вятърни генератори, фотоволтаични инсталации, акумулатори на топлина и термопомпени системи на територията на ТУ-София;

– демонстрационен стенд за получаване, съхранение на водород и изгарянето му в горивни елементи (Център по водородни технологии), инсталация за газификация на биомаса и газов анализ на биогаза (катедра Биотехнологии), зала за математично моделиране и компютърни симулации (Център по математично моделиране и компютърни симулации) на ХТМУ.

Работата в партньорство ще даде възможност в програмата да бъдат обхванати всички актуални технологии за оползотворяване на ВЕ и съвременни методи за анализ и оценка на тяхната ефективност и съответно рентабилност.

Целта на магистърската програма по „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ е да подготви инженерни кадри умеещи да разработват, проектират, управляват, анализират и оценяват системи за оползотворяване на енергията на слънцето, вятъра, околната среда, на дпочвените води, геотермалната енергия и биомасата предвид последните иновации в тези области. По този начин програмата навременно ще обезпечи потребността от специалисти, необходими за инженеринговата дейност за Справедлив преход към зелена, декабонизирана и кръгова икономика.

Програмата включва компетентностни профили, основаващи се на:

– интердисциплинарни компетентности относно топлотехнически, електрически, химични и биохимични процеси в системите за възобновяема енергия;

– мултидисциплинарни умения за използване на национални и световни изчислителни методики за проектиране и анализ на енергийната, екологичната ефективност и рентабилността на системи за ВЕ;

– умения за използване на информационните технологии и съвременни софтуерни продукти за изчисления, проектиране, компютърно моделиране, web базиран мониторинг и контрол.

Изброените компетентности дефинират интердисциплинарност на професионалната квалификация и комплекс от знания и умения за инженеринговата дейност в областта на зелената енергетика.


Дейност 4: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми с партниращите висши училища, с издаване на общи дипломи – Магистърска програма „Surface Engineering (Повърхностни покрития и технологии)“ (ПН 5.1 и 5.6)

Участници: Технически университет – София, Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет

Магистърската програма се създава, за да отговори на нарастващите потребности на обществото у нас и в света от високо квалифицирани специалисти в областта на инженерните технологии и по-специално към интелигентните материали и специалното материалознание. Програмата е насочена към получаване на задълбочени знания относно традиционни и авангардни методи и технологии за модифициране, характеризиране и изпитване на повърхностните слоеве на инженерни материали.

Обучението ще обхваща аспектите на обработката на повърхността, с оглед фундаменталното разбиране реакцията на материалите, което ще позволи избор на повърхност за физични контакти при определени условия. Ще бъдат разгледани редица повърхностни обработки и усъвършенствани покрития, които са проектирани да минимизират износването, триенето и окисляването/корозията на повърхността. Акцентът ще бъде върху експлоатационните качества на повърхностно проектираните материали и получените на тяхна база конструкционни и машинни елементи, посредством управление на комплекса от свойства на повърхностните слоеве, известен като Surface Integrity (SI).

ТУ-Габрово разполага със съвременна материална база за обучение и научни изследвания в областта на Surface Engineering, квалифицирани специалисти в областта и традиционно ползотворно сътрудничество с фирми от промишлеността. ХТМУ е единственият университет в България, глобално профилиран в областта на инженерните технологии, материали и материалознание, разполага с богата материална база и широк кръг от специалисти с експертиза по отношение на всички групи инженерни материали (метални, силикатни, полимерни, полупроводникови материали, интелигентни материали, биоматериали и специално материалознание).

Необходимостта от мултидисциплинарност се предопределя от прилагане на инженеринговите процеси и системните процесни технологии, добре развити в партниращите университети, наличието на изследователски капацитет в областта на инженерните материали и материалознанието, както и от високия изследователски капацитет и универсалния характер на приложимост в различни области на инженерните материали с цялото си многообразие от структури, свойства и приложимост. Тези аргументи мотивират избраните участници като един допълващ се мултидисциплинарен екип.

Програмата е насочена към въвеждане на следните компетентности:

• компетентностни профили, насочени към актуалните технологии при обработка на повърхността и в областта на системите за управление на качеството, оптимизиране на технологичните процеси в материалообработването;

• интердисциплинарни компетентности за разрешаване на сложни и абстрактни проблеми и разработване на творчески решения чрез прилагане на богат набор от практически и познавателни умения и подходи в областта на материалообработването;

• знания за свободно прилагане на иновативни методи и инструменти при решаване на сложни задачи и проблеми в сферата на материалообработването в ситуации с непълна или ограничена информация;

• знания за интегрирането на знания от нови или интердисциплинарни области и генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и въвеждане на иновации;

• високоспециализирани практически и теоретични знания, които са база за разработване и прилагане на нови оригинални идеи и решения, свързани с обработката и приложението на инженерните материали;

• знания в областта на свойствата на инженерните материалите и връзките между различните изучавани технологии за обработване.

Изброените компетентности дефинират интердисциплинарност и комплекс от знания и умения, изграждайки мост между инженеринговата дейност, която се формира в ПН 5.1 с развитието и приложението на нови и авангардни материали за индустрията на бъдещето в ПН 5.6, заедно с развитието и приложенията на нови и разнообразни умения за анализ и обработване на инженерните материали.


Дейност 5: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми за обучение на чужд език с асоциираните партньори – Бакалавърска програма за обучение на английски език „Интелигентни системи и изкуствен интелект“ (ПН 4.6 ПН 5.1 ПН 5.2)

Участници: Технически университет – София, Технически университет – Габрово, Химикотехнологичен и металургичен университет

В България и региона липсват квалифицирани специалисти, способни да отговорят на предизвикателствата на Четвъртата индустриална революция, свързана с дигиталната трансформация и навлизането на изкуствения интелект и интелигентните системи във всички сфери на индустрията и обществения живот.

Мултидисциплинарната програма „Интелигентни системи и изкуствен интелект” на английски език е насочена към подготовка на специалисти за работа в мултинационална среда и екипи, както и привлимане на вниманието на студенти от чужбина.

Най-добрите практики на водещи европейски университети са насочени към подготовка на специалисти, които да се реализират като изследователи, разработчици, проектанти или специалисти по поддръжка на съвременни интелигентни системи, базирани на технологиите на изкуствения интелект. Това позволява на студентите да получат знания от всички основни области на изкуствения интелект, да оценяват най-добрите практики и постижения и да ги прилагат непосредствено в инженерната си дейност, заемайки ръководна или изпълнителска позиция в различни приложни области – инженерна информатика, машинно инженерство, автоматизация и индустриален мениджмънт. Завършилите специалността могат да се включват в състава и ръководят мултинационални екипи и проекти в областта на дигиталната трансформация и да прилагат методите и технологиите на изкуствения интелект и интелигентните системи в практиката. Обучението се базира на разширено и задълбочено усвояване на методите, техниките и средствата на изкуствения интелект и интелигентните системи, свързани с изучаването на фундаментални и специализиращи дисциплини от следните области: компютинг, данни, изкуствен интелект, машинно обучение и специфични области като киберфизически системи, киберсигурност, етика на системите с изкуствен интелект и др.

Цел на програмата е подготовката на инженер-информатици, притежаващи знания, умения и компетентност за подпомагане на дигиталната трансформация на съществуващите организации и фирми чрез разработка, вграждане, внедряване, използване и поддръжка на интелигентни системи и изкуствен интелект в иновативни, ефективни и конкурентноспособни организации и компании на бъдещето. Програмата е мултидисциплинарна, включваща както специализации в различни инженерни области, като (1) инженерна (индустриална) информатика, (2) машинно инженерство, (3) електротехника, електроника и автоматика и (4) общо инженерство, така и множество интердисциплинарни дисциплини, базирани на знания от различни фундаментални и специализиращи дисциплини в приложната област: инженерна информатика, машиностроене, автоматизация, индустриален мениджмънт.

Основен фокус на обучението ще бъде решаване на различни задачи на базата на „Big Data“, Deep Learning, моделиране, оптимизация при условия на голяма сложност, неопределеност и висока размерност в динамични системи. Студентите ще бъдат подготвени да използват съвременни софтуерни инструменти, платформи и алгоритми на машинното обучение. Те ще бъдат обучавани в духа на най-съвременни педагогически насоки, в които строгите научни подходи (например оптимизация, анализ на данни) се комбинират с елементи на експертен опит (например моделиране) и се подкрепят от интуиция, следващи основни принципи на човешкото мислене на нивото на сегашното ни познание за него. Обучението в ще се различава съществено от традиционния подход на инженерно образование с привличане на най-новите педагогически достижения, базирани на когнитивната психология и невронауките на мозъка.

Изброените компетентности обуславят мултидисциплинарността и интердисциплинарността на професионалната квалификация и комплекса от знания и умения, изграждайки мост между инженеринговата дейност, типична за ПН 5.1, ПН 5.2, ПН 5.13 и приложението на методите и средствата на изкуствения интелект, машинното обучение и анализа на данни, които са във фундамента на ПН 4.6.


Дейност 6: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми за обучение на чужд език с асоциираните партньори – Магистърска учебна програма за обучение на английски език „Технологично предприемачество“ (ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Химикотехнологичен и металургичен университет

Актуалността на съвместната магистърската програма по „Технологично предприемачество“ се обосновава от нарастващата, в световен мащаб, необходимост от специалисти с иновативно мислене и предприемачески умения, които да отговарят на потребностите на съвременния бизнес. Целта и е подготовката на ново поколение инженери- предприемачи, които съчетават технологичната и бизнес култура и са високо квалифицирани в областта на стартирането и управлението на иновативни, технологични предприятия в различните сектори на икономиката, както на национално, така и на международно ниво. Съвместена магистърска програма ще бъде съгласувана по съдържание, качество и формат с учебните програми по същата или близка специалност в асоциираните партньори

– Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и Technical University of Cluj-Napoca, Румъния. Това ще осигури на студентите практически и теоретични основи, необходими за бъдещата им реализация в сложна и развиваща се среда, с високи компетенции и конкурентноспособност на пазара на труда. Програмата завършват специалисти със задълбочена базова подготовка в областта на мениджмънта, в това число иновационен, продуктов, маркетингов, финансов и стратегически, изцяло ориентиран към предприемаческия тип бизнес. В резултат на обучението студентите получават приложни познания за прилагане на иновативни бизнес модели, развиват своя предприемачески дух, креативно мислене и инициатива. Завършилите магистърската програма могат да работят като: вътрешни предприемачи в предприятия с технологичен предмет на дейност на позиции като изпълнителен директор, ръководител цех/отдел и други длъжности с инициативни задължения и предприемачи със собствен бизнес, в който технологичният процес се надгражда с бизнес умения за успешно развитие на собствена фирма.

Програмата е насочена към въвеждане на профил на компетентност и хибридни дисциплини, които да осигурят на студентите практически и теоретични основи, необходими за бъдещата им реализация в сложна и развиваща се среда, с високи компетенции и конкурентноспособност на пазара на труда. Това е начин за участващите в проекта университети да започнат сътрудничество около уникална визия за пълно привеждане в съответствие на всяка от нашите институции, като се поставя акцент върху интердисциплинарния подход. За Европейския съюз това е ключов етап към по-добра интеграция на висшето образование. За студентите е важно признание за тяхната европейска идентичност. Завършилите специалисти придобиват:

• Знания за нови производствени технологии; нови форми на организация на материално производство; задържане и завладяване на пазари, чрез притежаване на права върху интелектуална собственост; изграждане на партньорски мрежи;

• Умения да стартират технологично базирани производства; да изготвят количествено стойностна оценка на предлаганите продукти;

• Компетентности да търсят информация за нови технологични разработки и нови пазарни възможности; да представят пред заинтересовани лица бизнес оценка на предприетата технологична дейност; да адаптират технико- икономическата дейността на фирмата към променящата се среда; да привличат нови клиенти.

Изброените компетентности дефинират интердисциплинарност на професионалната квалификация и комплекс от знания и умения, изграждайки мост между инженеринговата и предприемаческата дейност, която се формира в ПН

5.13 „Общо инженерство“. За изграждане на компетентностния профил на мултидисциплинарна програма

„Технологично предприемачество“ е необходимо да се обединят експертизата, научният капацитет и

образователният ресурс на ПН 5.13, акредитирано в ТУ – София (вкл. ФМУ-Пловдив и ИПФ-Сливен), ХТМУ и РУ и асоциираните партньори. Необходимостта от мултидисциплинарност се предопределя от спецификата на изгражданата програма, налагаща съвместното прилагане на управленски и инженерингови процеси. Тези аргументи мотивират избраните участници като един допълващ се мултидисциплинарен и интернационален екип.


Дейност 7: Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми за обучение на чужд език с асоциираните партньори – Магистърска учебна програма за обучение на английски език „Инженерна екология“ (ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минно-геоложки университет

Нарастващата потребност от еколози в държавната и местна администрация, публичния и частния сектори в областта на индустрията, науката, неправителствени организации и др., определя профила на Магистърската програма ”Инженерна екология”. Тя дава както солидна и задълбочена подготовка в основни дисциплини, касаещи баланса във взаимоотношенията между природните ресурси и използваните в промишлеността технологии, така и в областта на индустриалното замърсяване и въздействието на инвестиционните намерения върху околната среда, възобновяемите източници на енергия, моделиране поведението на замърсителите, екологичните технологии и управление, с цел запазване на равновесието в околната среда за неограничен период от време, при действаща и свързана с нея промишленост и градска среда, при спазване принципите на устойчивото им развитие. Програмата включва компетентностни профили, пряко насочени към актуалните познания за:

• Принципите на устойчивото развитие, начините и средствата за запазване на равновесието в околната среда за неограничен период от време при работеща и развиваща се индустрия.

• Индустриално замърсяване и влияние на промишлените технологии върху функционирането и равновесието на екосистемите.

• Основните технологии за третиране на отпадъчни води и прахово-газови смеси, както и технологиите за обработка и депониране на битови и промишлени отпадъци.

• Оценяването на физичните фактори, свързани с шумовото замърсяване, нейонизиращите и йонизиращите лъчения, електромагнитното и радиоактивното замърсяване.

• Принципите, реализирането и прилагането на алтернативни (възобновяеми) източници на енергия.

• Разработване на подходи за анализ, както прилагане на програмни продукти за симулиране и моделиране, поведението на замърсителите в околната среда.

• Законодателството по опазване на околната среда, с акцент върху процедурите за оценка въздействието върху околната среда и комплексните разрешителни, свързани с управлението на бъдещи и съществуващи промишлени обекти.

За разработването и въвеждането на интердисциплинарна програма по „Инженерна екология“ на английски език ще се обединят експертизата, научният капацитет и образователният ресурс на професионалното направление ПН 5.13 „Общо инженерство“, акредитирано в ТУ – София, ХТМУ, РУ и МГУ, както и на асоциираните партньори- Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и Technical University of

Cluj-Napoca, Румъния. Тази необходимост се предопределя от спецификата на програмата, свързана с технологиите за опазване на околната среда, индустриалното замърсяване и въздействието на инвестиционните намерения върху околната среда, възобновяемите източници на енергия, моделиране поведението на замърсителите, екологичните технологии и управление.

Високият изследователски капацитет и универсалния характер на приложимост на инженерната екология в различни области, добре развити в ПН 5.13 „Общо инженерство“ в ХТМУ, РУ и МГУ, както и на асоциираните партньори – Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и Technical University of Cluj-Napoca, Румъния, мотивират избраните участници като един допълващ се интердисциплинарен екип.

Учебната програма ще бъде съгласувана по съдържание, качество и формат с учебните програми на близка специалност в асоциираните партньори – Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и Technical University of Cluj-Napoca, Румъния. Това ще осигури на студентите практически и теоретични основи, необходими за бъдещата им реализация в сложна и развиваща се среда, с високи компетенции и конкурентноспособност на пазара на труда. Програмата ще бъде напълно хармонизирана между партньорските институции, за да се постигне хомогенна структура и разпределение на дисциплините, управлявани от всеки университет и да се осигури систематичен европейски опит чрез входяща мобилност на преподаватели с цел преподаване.


Дейност 8: Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение – Бакалавърска програма “Топлоенергетика и ядрена енергетика” (ПН 5.4)

Участници: Технически университет – София

В основата на предвидената за разработване програма с дигитално съдържание, е учебният план на специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика“, за ОКС „бакалавър“. Тази специалност е уникална за българското висше образование и единственият университет, в който се подготвят такива специалисти е ТУ-София. Ролята и значението на специалистите, завършили тази специалност е константно значима за българската икономика, независимо от периодичната поява на специалности с висок рейтинг сред кандидат студентите. Завършилите специалисти тази специалност, се радват на широки възможности за реализация. Основно те започват своята реализация в някои от големите енергогенериращи предприятия на България – ТЕЦ „Марица Изток 2“; АЕЦ „Козлодуй“, ЕЙ И ЕС 3С Марица Изток 1; Контур Глобал Марица Изток 2; множество инженерингови фирми и др. Обучението по специалността се осъществява от хронологично и балансирано подредени задължителни фундаментални дисциплини с теоретичен, инженерен характер и дисциплини със специализиращи и надграждащи знания и умения в областта на термодинамиката, горивните технологии, ядрените реактори, паротурбинните инсталации, спомагателните топлоенергийни съоръжения, както и в областта на автоматизацията на технологичните процеси.

Завършилият специалността “Топлоенергетика и ядрена енергетика ” с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР притежава следните умения, отнесени към обектите на съответното направление:

□ поставя и самостоятелно решава задачи, прилагайки в своята практика придобитите теоретични познания, осъществява комплексен технико-икономически подход и прилага съвременни компютърни методи и средства при решаване на различно инженерни задачи;

□ оперативно управление и експлоатация на технологични процеси и съоръжения в топлоелектрически централи, ядреноелектрически централи, индустриални топлоенергийни системи, топлоснабдителни и газоснабдителни системи;

□ проектиране, конструиране, монтаж, настройка и подготовка за експлоатация на машини, агрегати и системи в енергетиката (конвенционална, ядрена, индустриална), топлоснабдяването, газоснабдяването и енергомашиностроенето;

□ анализ и търсене на нови технически решения за енергоефективно и екологосъобразно оползотворяване на ядрените, конвенционалните и възобновяемите енергийни ресурси, както и за повишаване на надеждността и ядрената безопасност при експлоатацията на енергийните обекти.

□ управлява сложен технологичен процес, чийто продукт е с изключително значение за обществения живот на страната;

□ организира производството и управлява дейността на производствените звена, организира използването, поддържането и ремонта на съответните видове обекти;

□ контролира качеството на документация, изделия и процеси;

□ работи като мениджър или член на колектив, организира мероприятия по охрана на труда и околната среда. Необходимостта от изграждане на дигитално съдържание по програмата “Топлоенергетика и ядрена енергетика ” се обуславя от съвременните тенденции за повсеместна дигитализация на процесите, в т. ч и образователните такива, а също така и предвид предизвикателствата, пред които е изправена образователната система, в настоящата пандемична обстановка в България и света. Изграждането на програми с дигитално съдържание е възможност за обезпечаване на образователния процес и осъществяване на качествено обучение.


Дейност 9: Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение – Магистърска програма „Инженерна екология“ (ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Химикотехнологичен и металургичен университет

Нарастващата потребност от еколози в държавната и местна администрация, публичния и частния сектори в областта на индустрията, науката, неправителствени организации и др., определя профила на Магистърската програма ”Инженерна екология”. Тя дава както солидна и задълбочена подготовка в основни дисциплини, касаещи баланса във взаимоотношенията между природните ресурси и използваните в промишлеността технологии, така и в областта на индустриалното замърсяване и въздействието на инвестиционните намерения върху околната среда, възобновяемите източници на енергия, моделиране поведението на замърсителите, екологичните технологии и управление, с цел запазване на равновесието в околната среда за неограничен период от време, при действаща и свързана с нея промишленост и градска среда, при спазване принципите на устойчивото им развитие. Програмата включва компетентностни профили, пряко насочени към актуалните познания за:

• Принципите на устойчивото развитие, начините и средствата за запазване на равновесието в околната среда за неограничен период от време при работеща и развиваща се индустрия.

• Индустриално замърсяване и влияние на промишлените технологии върху функционирането и равновесието на екосистемите.

• Основните технологии за третиране на отпадъчни води и прахово-газови смеси, както и технологиите за обработка и депониране на битови и промишлени отпадъци.

• Оценяването на физичните фактори, свързани с шумовото замърсяване, нейонизиращите и йонизиращите лъчения, електромагнитното и радиоактивното замърсяване.

• Принципите, реализирането и прилагането на алтернативни (възобновяеми) източници на енергия.

• Разработване на подходи за анализ, както прилагане на програмни продукти за симулиране и моделиране, поведението на замърсителите в околната среда.

• Законодателството по опазване на околната среда, с акцент върху процедурите за оценка въздействието върху околната среда и комплексните разрешителни, свързани с управлението на бъдещи и съществуващи промишлени обекти.

За разработването и въвеждането на интердисциплинарна програма по „Инженерна екология“ с дигитално образователно съдържание на английски език ще се обединят експертизата, научният капацитет и образователният ресурс на професионалното направление ПН 5.13 „Общо инженерство“, акредитирано в ТУ – София, ХТМУ и РУ, както и на асоциираните партньори- Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и Technical University of Cluj-Napoca, Румъния. Това се предопределя от спецификата на програмата, свързана с технологиите за опазване на околната среда, индустриалното замърсяване и въздействието на инвестиционните намерения върху околната среда, възобновяемите източници на енергия, моделиране поведението на замърсителите, екологичните технологии и управление.

Високият изследователски капацитет и универсалния характер на приложимост на инженерната екология в различни области, добре развити в ПН 5.13 „Общо инженерство“ в ХТМУ и РУ, както и на асоциираните партньори – Technological University Dublin, Ирландия University of Technology of Troyes, Франция и Technical University of Cluj-Napoca, Румъния, мотивират избраните участници като един допълващ се интердисциплинарен екип.

Учебната програма ще бъде съгласувана по съдържание, качество и формат с учебните програми на близка специалност в асоциираните партньори. Това ще осигури на студентите практически и теоретични основи, необходими за бъдещата им реализация в сложна и развиваща се среда, с високи компетенции и конкурентноспособност на пазара на труда. Програмата ще бъде напълно хармонизирана между партньорските институции, за да се постигне хомогенна структура и разпределение на дисциплините, управлявани от всеки университет и да се осигури систематичен европейски опит.


Дейност 10: Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение – Магистърска програма „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ (ПН 5.4 ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Химикотехнологичен и металургичен университет

Актуалност: Създаването на специалността „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници” е в отговор на националните и Европейски директиви, относно непрекъснато повишаващите се изисквания по отношение на използването на енергия, произведена от ВЕИ. Необходимостта от висококвалифицирани кадри в тази област се диктува от динамично развитие на технологиите и системите за оползотворяване на енергията от възобновяеми енергийни източници. Тя ще осигури кадри с възможност за широкопрофилна реализация, като: предпроектно проучване на потенциала и възможностите за използване на даден възобновяем енергиен източник според локалните специфични особености; проектиране на системи за оползотворяване, съхранение и преобразуване на енергия от възобновяеми енергийни източници; разработване на бизнес планове; разработване на екологични оценки и анализ на влиянието върху околната среда.

Обосновка за избор на партньор: Мултидисциплинарния характер на програма по „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ се осигурява от обединението на научния и образователен капацитет на преподаватели – експерти в областта на енергопреобразуващите технологии за оползотворяване на различни видове възобновяема енергия (ВЕ), съхранение на енергия, моделиране и числено симулиране на процеси.

Програмата ще бъде разработена от колектив, включващ компетентни преподаватели – експерти от ЕМФ при ТУ- София и ХТМУ в областта на топлинните и електрически слънчеви системи, ветроенергийни системи и ВЕЦ, технологии за оползотворяване на енергията на околната среда и геотермална енергия, водородните технологии и

горивни клетки, системи за акумулиране на енергия, екологичните биотехнологии, електротехническата част на системите за ВЕ, изчислителната хидродинамика и топлообмен. За обучението ще бъде използвана материалната база на двата университета, която включва:

– съвременни лабораторни стендове за топлинни слънчеви инсталации, вятърни генератори, фотоволтаични инсталации, акумулатори на топлина и термопомпени системи на територията на ТУ-София;

– демонстрационен стенд за получаване, съхранение на водород и изгарянето му в горивни елементи (Център по водородни технологии), инсталация за газификация на биомаса и газов анализ на биогаза (катедра Биотехнологии), зала за математично моделиране и компютърни симулации (Център по математично моделиране и компютърни симулации) на ХТМУ.

Работата в партньорство ще даде възможност в програмата да бъдат обхванати всички актуални технологии за оползотворяване на ВЕ и съвременни методи за анализ и оценка на тяхната ефективност и съответно рентабилност. Целта на магистърската програма по „Технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници“ е да подготви инженерни кадри умеещи да разработват, проектират, управляват, анализират и оценяват системи за оползотворяване на енергията на слънцето, вятъра, околната среда, на дпочвените води, геотермалната енергия и биомасата предвид последните иновации в тези области. По този начин програмата навременно ще обезпечи потребността от специалисти, необходими за инженеринговата дейност за Справедлив преход към зелена, декабонизирана и кръгова икономика.

Програмата включва компетентностни профили, основаващи се на:

– интердисциплинарни компетентности относно топлотехнически, електрически, химични и биохимични процеси в системите за възобновяема енергия;

– мултидисциплинарни умения за използване на национални и световни изчислителни методики за проектиране и анализ на енергийната, екологичната ефективност и рентабилността на системи за ВЕ;

-умения за използване на информационните технологии и съвременни софтуерни продукти за изчисления, проектиране, компютърно моделиране, web базиран мониторинг и контрол.

Изброените компетентности дефинират интердисциплинарност на професионалната квалификация и комплекс от знания и умения за инженеринговата дейност в областта на зелената енергетика.


Дейност 11: Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение – Бакалавърска програма „Мехатроника“ (ПН 5.1)

Участници: Технически университет – София, Технически университет – Габрово

Учебната програма за специалността “Мехатроника” с дигитално образователно съдържание се създава с цел подготовка на висококвалифицирани и широкопрофилни специалисти за потребностите на индустриалните предприятия, имащи солидна общотехническа подготовка и задълбочени знания в областта на машиностроенето, компютърното управление и автоматизацията на технологични процеси, мехатронни системи и на информационни

технологии в инженерната практика. Програмата по “Мехатроника” осигурява възможност за реализация по специалността на различни средни ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера на мехатрониката, машиностроенето и уредостроенето. Освен това, Програма 2020 за развитието на българската икономика извежда като приоритети новите технологии и индустрии, което осигурява големи възможности за професионална реализация на бъдещите инженери. Обучението по специалността се осъществява от хронологично и балансирано подредени задължителни фундаментални дисциплини с теоретичен, инженерен характер и дисциплини със специализиращи и надграждащи знания и умения в областта на компютърното управление и автоматизацията на технологични процеси.

Бакалавърската учебна програма по “Мехатроника” с дигитално образователно съдържание има за цел подготовката на съвременни инженери, изграждащи интелигентните производствени системи от ново поколение. Базовата инженерна подготовка дава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областите: машиностроене, уредостроене, електротехника, електроника, информационно- изчислителна и системна техника и др. с цел създаване, внедряване и експлоатация на мехатронни системи.

Завършилият специалността “Мехатроника” с образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР притежава следните умения, отнесени към обектите на съответното направление:

– поставя и самостоятелно решава задачи, прилагайки в своята практика придобитите теоретични познания, осъществява комплексен технико-икономически подход и прилага съвременни компютърни методи и средства при решаване на инженерни задачи;

– проектира и конструира елементи, устройства, приспособления, машини и мехатронни системи и разработва съответна техническа документация;

– организира производството и управлява дейността на производствените звена, организира използването, поддържането и ремонта на съответните видове обекти;

– контролира качеството на документация, изделия и процеси;

– работи като мениджър или член на колектив, организира мероприятия по охрана на труда и околната среда.

За изграждане на дигиталното съдържание на програмата по “Мехатроника” е необходимо да се обединят експертизата, научния капацитет и образователният ресурс на университети, които са утвърдени и акредитирани в професионално направление 5.1, като ТУ-София (с най-високата рейтингова оценка в България), ТУ ИПФ Сливен, ТУ ФМУ Пловдив и ТУ Габрово. Необходимостта от изграждане на дигитално съдържание по програмата “Мехатроника” се обуславя от съвременните тенденции за повсеместна дигитализация на процесите, в т. ч и образователните такива, а също така и предвид предизвикателствата, пред който е изправена образователната система, в настоящата пандемична обстановка в България и света. Изграждането на програми с дигитално съдържание е възможност за обезпечаване на образователния процес и осъществяване на качествено обучение.


Дейност 12: Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение – Бакалавърска програма „Индустриален мениджмънт“ (ПН 5.13)

Участници: Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Химикотехнологичен и металургичен университет

Учебната програма за специалността „Индустриален мениджмънт” с дигитално образователно съдържание се създава с цел подготовка на управленски специалисти за потребностите на индустриалните предприятия, които притежават необходимия спектър от инженерни и управленски знания и умения, значителни познания за съвременните индустриални технологии и засилена квалификация в използването на информационни технологии в управленската и инженерната практика. Програмата по „Индустриален мениджмънт“ осигурява възможност за реализация в една интересна и привлекателна професия, тази на „Инженер-мениджър”. Освен това, Програма 2020 за развитието на българската икономика извежда като приоритети новите технологии и индустрии, което осигурява големи възможности за професионална реализация на бъдещите инженер-мениджъри. Обучението по специалността се осъществява от хронологично, балансирано и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, инженерен и мениджърски характер и дисциплини със специализиращи и надграждащи знания и умения в областта на индустриалния мениджмънт и е съобразено с най- съвременните средства и дигитални технологии в индустрията, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети в Англия, Германия, САЩ и др.

Бакалавърската учебна програма по „Индустриален мениджмънт“ с дигитално образователно съдържание има за цел подготовката на ново поколение инженер-мениджъри, ориентирано към икономиката на знанието и изграждането на интелигентните системи и производства от ново поколение. Базовата инженерна подготовка дава солидни познания за технологичните процеси в електрониката, информационните технологии, електротехниката и машиностроенето. Върху тях се надгражда специализирана икономико-управленска подготовка. Програмата завършват инженер-мениджъри с базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в индустриалния мениджмънт, солидни инженерна подготовка в областта на индустриалните технологии и инженеринга, комплексна управленска и задълбочена икономическа подготовка, засилена компютърна подготовка за приложение на програмни продукти и съвременни информационни технологии в оперативното управление на производството и в решаването на управленски задачи, разширена правна, езикова и специализирана хуманитарна подготовка.

Програмата е насочена към въвеждане на профил на компетентност и с оглед постигане на баланс между различни видове компетентности, въвеждане на хибридни дисциплини, които включват преподаватели от различни области и професионални направления, вкл. от практиката, и същевременно поставят акцент върху интердисциплинарния подход в процеса на подготовка на учебната програма.

Дигиталното съдържание на програмата по „Индустриален мениджмънт“ ще обхване дисциплини от областта на мениджмънта, икономиката, ИТ, инженеринга и правните и хумани тарни науки.

За изграждане на дигиталното съдържание на програмата по „Индустриален мениджмънт“ е необходимо да се обединят експертизата, научния капацитет и образователният ресурс на университети, които са утвърдени и акредитирани в професионално направление 5.13, като ТУ-София (с най-високата рейтингова оценка в България), ФМУ – Пловдив, ИПФ – Сливен, ХТМУ и РУ (с акредитация за провеждане на дистанционно обучение).

Необходимостта от изграждане на дигитално съдържание по програмата „Индустриален мениджмънт“ се обуславя от съвременните тенденции за повсеместна дигитализация на процесите, в т. ч и образователните такива, а също така и предвид предизвикателствата, пред който е изправена образователната система, в настоящата пандемична обстановка в България и света. Изграждането на програми с дигитално съдържание е възможност за обезпечаване на образователния процес и осъществяване на качествено обучение.


Дейност 13: Разработване и въвеждане на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение – Програма за професионален бакалавър „Промишлена топлоенергетика“ (ПН 5.4)

Участници: Технически университет – София

Развитието на промишлеността в България през последното десетилетие и очакваният прираст в изграждането на нови индустриални структури обуславят необходимостта от подготвени кадри, които да обезпечат процесите по проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на енергийни стопанства, обслужващи технологичните нужди в различни отрасли. Обучението на студентите по специалността “Промишлена топлоенергетика” за придобиване на ОКС „професионален бакалавър“ е с продължителност три години и е насочено към подготовката именно на такива кадри, като обучението се реализира в три групи дисциплини: фундаментални; специализиращи дисциплини в областта на конвенционалната енергетика, ядрената енергетика и алтернативните източници на първични енергия; дисциплини с практическа насоченост, свързани с разработването на самостоятелни практически казуси. Предвидените курсове за дигитализация обхващат учебни дисциплини от последните две категории и обхващат всички етапи, описващи целите и средствата за осигуряване на кръгова икономика в областта на енергетиката.

Предвижда се дигитализирането на поне осем учебни курса от ОКС „Професионален бакалавър“ в ПН 5.4 Енергетика с общ хорариум около 600 часа и 20 броя кредити по ECTS, като фокусът е насочен към разработване на проблемно-ориентирани лекционни курсове. Характерно за обучението в ОКС „Професионален бакалавър“ е широко застъпената практическа подготовка, което ще бъде отразено чрез специфично дигитализиране на учебното съдържание. Предвижда се разработването на практически ориентирани курсове, които да включват решаване на реални инженерни проблеми с помощта на съвременни компютърни средства, решаване на казуси и упражнения върху прилагането и използването на съвременно национално и европейско законодателство в областта на енергетиката. При създаването на дигиталното съдържание ще бъде използван опитът на бивши възпитаници на Технически университет – София, доказали своите опит и експертиза. Учебните курсове ще бъдат разработвани в съответствие с нуждите на основните потребители на кадри, като големите енергогенериращи предприятия, топлофикационни дружества в страната, предприятия от газовата индустрия и промишлени производители на енергия от алтернативни източници.

В учебната програма е заложено създаването на компетентностен профил на обучаемите в областта на проектирането и експлоатацията на енергийни обекти, включващи както основното оборудване, така и технологичните процеси в базовите и върхови мощности, осигуряващи производството на електрическа и топлинна енергия.

• Част от учебните курсове предвиждат изграждане на компетентности в областта на графичното моделиране на обекти, подлежащи на машинно производство.

• Предвидена е дигитализацията на курсове, обхващащи дейностите по изграждане и управление на енергийни предприятия.

• Учебните курсове, които подлежат на дигитализация са с интердисциплинарен характер и обхващат области като материалознание, химия, машинно инженерство, екология, електроника и автоматика.

• Предвидените за дигитализиране учебни курсове позволяват създаване на компетентностен профил с широк обхват, който позволява вземането на адекватни риск-информирани решения в областта на конвенционалната и възобновяемата енергетика.

• Част от предвидените учебни материали за дигитализация са свързани с дейностите, провеждани при извеждане от експлоатация на ядрени енергийни блокове, които се характеризират едновременно с хибридни технологични решения и интердисциплинарна теоретична постановка на процесите.

Посочените компетентности са основополагащи за придобиването на интердисциплинарно образования, основавайки се на хибридни методи на преподаване и широко застъпена практическа подготовка.


Дейности

Разпределението на дейностите между партньорите е обосновано от конкретни потребности, идентифицирани чрез самооценка с инструмента HEInnovate. Изпълнението на дейностите се очаква да доведе до повишаване коефициентите в Рейтинговата система на всичките шест професионални направления в партниращите университети по конкретни критерии

Дейности 1-13

Разработване на нови съвместни учебни програми, програми с дигитално образователно съдържание и програми на чужд език съвместно с асоциираните партньори.

Дейност 14

Разработване на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и приложение на облачни технологии в собствена облачна среда за обучение по учебни дисциплини от разработените в рамките на проекта учебни програми.

Дейности 15-16

Внедряване на дигитално образователно съдържание чрез изграждане на собствена модулно скалируема облачна платформа за образователния процес.

Дейност 17

Професионално развитие на преподавателите

Дейност 18

Кариерно ориентиране на студенти и студентска мобилност

Дейност 19

Входяща мобилност за преподаване чрез привличане на чуждестранни преподаватели