Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие […]
Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие […]
Обучение на преподаватели, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за придобиване на умения за създаване на виртуални среди […]
Обучение на преподаватели, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО, за придобиване на умения за работа с Moodle-базирана среда […]