Във връзка с изпълнението на договор № ВG05М2ОР001-2.016-0008 „ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет – София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)”, Технически университет търси да назначени на трудов договор за определен брой часове в екипа за организация и управление, следните експерти:

Преподаватели по английски език (4 бр.) за провеждане на продължаващо обучение в рамките на 160 уч. часа на преподаватели със заетост от 2, 3 или 4 учебни часа на ден. Разработване на курсове в зависимост от нивото на кандидатите на нива по-високи от В1, съгласно европейската езикова рамка. Провеждане на учебни занятия в присъствена и/или отдалечена форма на територията на Технически университет – София или посредством осигурени електронни ресурси.

Изисквания:

 • висше, степен магистър отговарящо за длъжността, за която се кандидатства
 • специфични познания в чуждоезиковото обучение в професионални направления на висшето образование: 4.6, 5.1, 5.4 и 5.13
 • практически опит: не по-малко от 7 години
 • компютърни умения: много добри

Преподавател по ИКТ (2 бр.) за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 уч. часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за работа със среда за разработване на дигитално учебно съдържание базирана на Moodle. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Технически университет – София с помощта на предварително осигурена електронна среда, администрирана от ТУ-София.

Изисквания:

 • висше, степен магистър
 • специфични познания в ИКТ
 • опит в работата с Moodle
 • практически опит: не по-малко от 3 години
 • компютърни умения: отлични

Преподавател по дигитални умения (2 бр.) за провеждане на интензивно обучение в рамките на 24 уч. часа на преподаватели със заетост от 3 дни по 8 учебни часа. Разработване на учебен курс, насочен към преподаватели във висше учебно заведение, за придобиване на умения за създаване на виртуални среди и триизмерни инженерни графики и анимации за целите на учебния процес. Провеждане на учебни занятия в присъствена форма на територията на Технически университет – София.

Изисквания:

 • висше, степен магистър
 • специфични познания в областта на създаване на виртуална реалност
 • специфични познания в областта на триизмерната инженерна графика
 • практически опит: не по-малко от 3 години
 • компютърни умения: отлични

Кандидатите следва да представят автобиография и документи, доказващи необходимите изисквания за заемане на длъжността.

Срок за подаване на документите: до 21.01.2022 г.

Кандидатурите следва да се изпращат по електронната поща на адрес:

modernization@tu-sofia.bg

За интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.