Уважаеми колеги,

На Вашето внимание представяме възможност за участие в обучение, финансирано по проект ИННОТЕХ ПРО за усъвършенстване на езиковите Ви компетенции по английски език. За обучението могат да кандидатстват преподаватели от Техническия университет – София, заемащи академична длъжност в някое от следните професионални направления:

4.6. Информатика и компютърни науки;

5.1. Машинно инженерство;

5.4. Енергетика;

5.13. Общо инженерство;

Начин на провеждане на обучението по английски език: два пъти в седмицата по 3 учебни часа с общ хорариум 160 учебни часа;

Начало на курса: 1 месец след приключване на подбора;

Място на провеждане: он-лайн.

Документи за кандидатстване:

  • европейски формат на автобиография;
  • мотивационно писмо;
  • анкета за самооценка на езиковите компетенции.


Срок за подаване на документите: 25.03.2022 г.


Документи се подават по електронен път тук