Екипът за организация и управление на проекта от Технически университет – София и екипите за управление от страна на партньорите взеха участие във встъпително обучение по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, организирано от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Обучението се проведе на 01.09.2021 г. в дистанционна среда, като бяха представени в детайли изискванията на Управляващия орган по отношение на изпълнението на отделните дейности, както и спецификите във финансовото управление на предоставените средства. По време на обучението бяха обсъдени и въпроси, касаещи индивидуалните характеристики на ИННОТЕХ ПРО с цел повишаване на ефективността при изпълнение на дейностите от страна както на бенефициента, така и на партньорите.